Las organizaciones ciudadanas firmantes han recibido la siguiente convocatoria de la concejalía de Igualdad, Políticas Inclusivas y de Inserción Socio- laboral:

“Benvolgut veïnat, estimades entitats:

Després del parèntesi de l’estiu tornem a contactar amb vosaltres per tal de convocar-vos a una nova trobada de veïnat i entitats implicades en el Decàleg per la Convivència del Cabanyal, Canyamelar, Cap de França PCC3.

La cita serà el dia 11 de setembre a les 18:30 hores al Centre de Joventut al carrer Campoamor n. 91 amb el següent ordre del dia:

1)  Informacions de les actuacions i de l’estat de la qüestió des de la darrera trobada.

2)  Noves accions per dur endavant, difusió i adhesions al PCC3. Acte de presentació.

3)  Torn obert de paraules.

Esperant comptar amb la vostra presència i participació, atentament.

Regidoria d’Igualtat ….”

Ante este hecho creemos necesario manifestar:

1.- Que la Plataforma y la Asociación de Vecinos asistirán a esta reunión, como a todas las anteriores, pero eso no significa que demos nuestra “adhesión” a la política aplicada hasta ahora. Las actuaciones políticas que deben acompañar al documento no han sido consensuadas en el proceso. Y, por lo tanto, no se han discutido formalmente. Cuando hemos manifestado nuestra posición al respecto simplemente se han obviado, con la excusa de centrarse en el decálogo.

El decálogo no debería convertirse en un simple instrumento para conseguir “adhesiones”, debe ir acompañado de el firme compromiso público i real de hacer cumplir las Ordenanzas Municipales a partir del momento mismo de su publicación. Cuestión que hasta ahora no es así, si las Ordenanzas no se hacen cumplir, ¿para qué queremos un “catálogo_de_ordenanzas” nuevo?

2.- Que nuestra asistencia nunca se ha podido interpretar como que estamos de acuerdo con la metodología de trabajo que se propone a partir del documento elaborado. Podemos estar de acuerdo con el documento y, al mismo tiempo, desconfiar absolutamente de la eficacia del mismo según los parámetros de actuación practicadas por las concejalías implicadas.

3.- Que no nos animan las experiencias vividas hasta ahora. Las reuniones de preparación de la mediación para la convivencia realizadas en la biblioteca de la calle de la Reina ha sido un rotundo fiasco. Un año, para un caso de mediación fracasado, podría ser el resumen.

4.- Que por la traumática situación vivida en nuestras calles en los últimos meses, no se han tenido en cuenta las sugerencias y aportaciones realizadas por las asociaciones firmantes, empezando por que se hicieran cumplir las Ordenanzas Municipales, por lo menos como en el “caso de los patinetes”.

5.- Que los representantes políticos están en su derecho a tomar las decisiones que estimen más oportunas, esto forma parte de la democracia representativa. Ahora bien, el resultado también es su responsabilidad y desgraciadamente tenemos que hablar, hasta este momento, de fracaso. La prueba fundamental está en que la situación al Cabanyal – Canyamelar se sigue deteriorando día a día. El verano del 2018 lo recordaremos como uno de los peores desde 1998.

Antecedentes

22 de agosto de 2018. Es tan grave lo que está sucediendo en la Zona0 del Cabanyal y en diferentes puntos del Canyamelar respecto a los comportamientos incívicos y con el comercio de drogas (cocaína, heroína, crac, etc.) que el 22 de agosto tuvimos que responder a unas declaraciones del alcalde de València, Sr. Ribó, en referencia a la convivencia en el barrio y el Decálogo de 11 puntos. Concretamente manifestamos:

“Desde que se propuso el documento de convivencia ya hemos manifestado, la Avv Cabanyal-Canyamelar y Plataforma Salvem Cabanyal-Canyamelar, que es necesario cambiar la metodología de trabajo de las concejalías implicadas para afrontar el problemaEl documento quedará en papel mojado si siguen trabajando como hasta ahora, no tiene más valor ni añade nada a las ordenanzas municipales vigentes”

“Echamos en falta una coordinación que afronte de una manera global la convivencia y la degradación patrimonial”

También le hicimos tres preguntas:

¿Quién está pidiendo que echen a las personas de sus casas?

¿Quién pide intervenciones militares?

¿Quién no respeta diferentes creencias, costumbres y etnias?

Evidentemente no hemos tenido ninguna respuesta a nuestras preguntas.

Atentamente,

Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar Cap de França, Associació de Veïnes/s Cabanyal Canyamelar i Plataforma Bloc de Portuaris   

_____________________________________

NOTA DE PREMSA CONJUNTA

  • PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL – CANYAMELAR – CAP DE FRANÇA
  •   ASSOCIACIÓ DE VEÏNS/NES DEL CABANYAL – CANYAMELAR
  • PLATAFORMA BLOC DE PORTUARIS                                                                                 
  •            Cabanyal, a 7 de setembre de 2018

Les organitzacions ciutadanes signants han rebut la següent convocatòria de la regidoria d’Igualtat, Polítiques Inclusives i d’Inserció Sociolaboral:

“Benvolgut veïnat, estimades entitats:

Després del parèntesi de l’estiu tornem a contactar amb vosaltres per tal de convocar-vos a una nova trobada de veïnat i entitats implicades en el Decàleg per la Convivència del Cabanyal, Canyamelar, Cap de França PCC3.

La cita serà el dia 11 de setembre a les 18:30 hores al Centre de Joventut al carrer Campoamor n. 91 amb el següent ordre del dia:

1)  Informacions de les actuacions i de l’estat de la qüestió des de la darrera trobada.

2)  Noves accions per dur endavant, difusió i adhesions al PCC3. Acte de presentació.

3)  Torn obert de paraules.

Esperant comptar amb la vostra presència i participació, atentament.

Regidoria d’Igualtat ….”

Davant este fet creiem necessari manifestar:

1.- Que assistirem a esta reunió, com a totes les anteriors, però això no significa que donem la nostra “adhesió” a la política aplicada fins ara. Les actuacions polítiques que han d’acompanyar al document no han estat consensuades en el procés. I, per tant, no s’han discutit formalment. Quan hem manifestat la nostra posició sobre aquest tema simplement s’ha obviat, amb l’excusa de centrar-se en el decàleg

El decàleg no hauria de convertir-se en un simple instrument per aconseguir “adhesions”, ha d’anar acompanyat del ferm compromís públic i real de fer complir les Ordenances Municipals a partir del moment mateix de la seva publicació. Qüestió que fins ara no és així, si les Ordenances no es fan complir, per a què volem un “catàleg_d’ordenances” nou?

2.- Que la nostra assistència mai s’ha pogut interpretar com que estem d’acord amb la metodologia de treball que es proposa a partir del document elaborat. Podem estar d’acord amb el document i, al mateix temps, desconfiar absolutament de l’eficàcia del mateix segons els paràmetres d’actuació practicades per les regidories implicades.

3.- Que no ens animen les experiències viscudes fins ara. Les reunions de preparació de la mediació per a la convivència realitzades a la biblioteca del carrer de la Reina ha estat un rotund fiasco. Un any, per a un cas de mediació fracassat, podria ser el resum.

4.- Que per la traumàtica situació viscuda als nostres carrers en els últims mesos, no s’han tingut en compte els suggeriments i aportacions realitzades per les associacions signatàries, començant per que es fassen complir les Ordenances Municipals, almenys com en el “cas dels patinets”.

5.- Que els representants polítics estan en el seu dret a prendre les decisions que estimen més oportunes, això forma part de la democràcia representativa. Ara bé, el resultat també és la seva responsabilitat i desgraciadament hem de parlar, fins a aquest moment, de fracàs. La prova fonamental està en què la situació al Cabanyal – Canyamelar se segueix deteriorant dia a dia. L’estiu del 2018 ho recordarem com un dels pitjors des de 1998.

Antecedents:

22 d’agost de 2018. És tan greu el que està succeint a la Zona0 del Cabanyal i en diferents punts del Canyamelar respecte als comportaments incívics i amb el comerç de drogues (cocaïna, heroïna, crak, etc.) que el 22 d’agost vam haver de respondre a unes declaracions de l’alcalde de València, Sr. Ribó, en referència a la convivència al barri i el Decàleg d’11 punts. Concretament manifestarem:

“Des que es va proposar el document de convivència ja hem manifestat, la Avv Cabanyal-*Canyamelar i Plataforma Salvem Cabanyal-*Canyamelar, que és necessari canviar la metodologia de treball de les regidories implicades per afrontar el problema. El document quedarà en paper mullat si segueixen treballant com fins ara, no té més valor ni afegeix gens a les ordenances municipals vigents”

“Trobem a faltar una coordinació que afronte d’una manera global la convivència i la degradació patrimonial”

També li vam fer tres preguntes:

 • Qui està demanant que tiren a les persones de les seves cases?
 • Qui demana intervencions militars?
 • Qui no respecta diferents creences, costums i ètnies?

No hem tingut cap resposta a les nostres preguntes.

 Ben cordialment,

Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar Cap de França, Associació de Veïnes/s Cabanyal Canyamelar i Plataforma Bloc de Portuaris