17 octubre 2019

cropped-unnamed.png

El 15 d’octubre l’assemblea general de l’Associació de Veïnes i Veïns Cabanyal-Canyamelar ha renovat la Junta Directiva d’aquesta entitat sent escollits per unanimitat els següents sòcies i socis per responsabilitzar-se de la JUNTA DIRECTIVA ASSOCIACIÓ DE VEÏNES I VEÏNS CABANYAL – CANYAMELAR

President: Fèlix Estrela

Vicepresidenta : Elena Vicedo

Secretari : Julian Mascarós

Tesorera: Reme Vila

Vocals: Daniel Adell, Carmen Castelló, Empar Cerveró, Diego Linares, Teresa Sanchis, Lola de la Vara

Esta junta directiva vol recollir i agrair el ample historial des de novembre de 1977, que ha estat el treball de l’AVVCC en els àmbits socials, culturals, etc. en el nostre poble el Cabanyal-Canyamelar, mantenint i fomentant l’esperit crític i solidari, establint relacions de col·laboració, tot això per a reivindicar la qualitat de vida urbana de la ciutadania i fent possible la DEMOCRÀCIA

PARTICIPATIVA.

Serà prioritari en el nostre treball l’aprovació del PECC (pla d’ordenació urbanística)defensant les al·legacions que han estat presentades com a millora dels aspectes de control de la massificació urbanística i gentrificació del nostre espai urbà.

Potenciarem un entorn ecològic al nostre barri, reivindicant les dotacions de zones verdes i un trànsit no contaminant pels nostres carrers (via verda).

És posicionarem front a l’afectació del Port de València, en projectes que poden incidir a la qualitat de vida de la ciutadania del nostre barri ( accés nord).

Reivindicarem el control de les problemàtiques incíviques al barri (seguretat ciutadana), reivindicant un control per part de l’administració d’aquestes actituds, per a potenciar la convivència de la ciutadania al barri.

Defensarem l’ensenyament public i de qualitat al barri en els nivells educatius obligatoris, amb la col·laboració dels centres educatius del barri, com el CEIP Les Arenes, CEE Ruiz Jiménez, etc

Potenciarem la qualitat de vida integral, fent referència a la cultura popular com a part d’aquesta qualitat, amb la potenciació i organització de manifestacions culturals que fan possible la participació de la ciutadania en activitats cultural i d’arrel. 

Reivindicarem i protegirem les manifestacions culturals pròpies del Cabanyal-Canyamelar, tant les pertanyents al patrimoni cultural material com a les del seu ric patrimoni immaterial.

Defensarem la Sanitat Pública per a la consecució de la qualitat de vida, col·laborant i participant en les diferent estructures de participació com usuaris de la sanitat, en especial referència al nostre centre de salut (Serradora).

Continuarem i intensificarem la coordinació amb altres entitats i plataformes: Federació d’AAVV de València, CAVE-COVA, etc

 

Atentament,
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES CABANYAL-CANYAMELAR
CAST👇
______________________________

17 octubre 2019
El 15 de octubre la asamblea general de la Asociación de Vecinas y Vecinos Cabanyal-Canyamelar ha renovado la Junta Directiva de esta entidad siendo escogidos por unanimidad las siguientes socias y socios para responsabilizarse de la JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE VECINAS Y VECINOS CABANYAL–CANYAMELAR:

Presidente:Fèlix Estrela
Vicepresidenta : Elena Vicedo
Secretari : Julian Mascarós
Tesorera: Reme Vila
Vocales: Daniel Adell, Carmen Castelló, Empar Cerveró, Diego Linares, Teresa Sanchis, Lola de la Vara.

Esta junta directiva quiere recoger y agradecer el ancho historial desde noviembre de 1977, que ha sido el trabajo de la AVVCC en los ámbitos sociales, culturales, etc. en nuestro pueblo el Cabanyal-Canyamelar, manteniendo y fomentando el espíritu crítico y solidario, estableciendo relaciones de colaboración, todo esto para reivindicar la calidad de vida urbana de la ciudadanía y haciendo posible la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

Será prioritario en nuestro trabajo la aprobación del PECC (plan de ordenación urbanística), defendiendo las alegaciones que han sido presentadas como mejora de los aspectos de control de la masificación urbanística y gentrificació de nuestro espacio urbano.

Potenciaremos un entorno ecológico en nuestro barrio, reivindicando las dotaciones de zonas verdes y un tráfico no contaminante por nuestras calles (vía verde).

Nos posicionaremos frente a la afectación del Puerto de València, en proyectos que pueden incidir a la calidad de vida de la ciudadanía de nuestro barrio ( acceso norte).

Reivindicaremos el control de las problemáticas incívicas al barrio (seguridad ciudadana), reivindicando un control por parte de la administración de estas actitudes, para potenciar la convivencia de la ciudadanía al barrio.

Defenderemos la enseñanza pública y de calidad al barrio en los niveles educativos obligatorios, con la colaboración de los centros educativos del barrio, como el CEIP Las Arenas, CEE Ruiz Jiménez, etc.

Potenciaremos la calidad de vida integral, haciendo referencia a la cultura popular como parte de esta calidad, con la potenciación y organización de manifestaciones culturales que hacen posible la participación de la ciudadanía en actividades culturales. Reivindicaremos y protegeremos las manifestaciones culturales propias del Cabanyal-Canyamelar, tanto las pertenecientes al patrimonio cultural material como las de su rico patrimonio inmaterial.

Defenderemos la Sanidad Pública para la consecución de la calidad de vida, colaborando y participante en las diferente estructuras de participación como usuarios de la sanidad, en especial referencia a nuestro centro de salud (Serrería).

Continuaremos e intensificaremos la coordinación con otras entidades y plataformas: Federación de AAVV de València, CAVE-CAVE, etc.

Atentamente,

cropped-unnamed.png